Disclaimer voor https://natuurlijk-bij-yvonne.nl/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://natuurlijk-bij-yvonne.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Pedicurepraktijk Natuurlijk-bij-Yvonne.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pedicurepraktijk Natuurlijk-bij-Yvonne is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen
op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Pedicurepraktijk Natuurlijk-bij-Yvonne.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst
met Pedicurepraktijk Natuurlijk-bij-Yvonne te mogen claimen of te veronderstellen.

Pedicurepraktijk Natuurlijk-bij-Yvonne streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud
op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Pedicurepraktijk Natuurlijk-bij-Yvonne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://natuurlijk-bij-yvonne.nl/ op deze pagina.